อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย : ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี  
วัดบ้านทุ่งเสรี
 หน้าแรก
 

 ประวัติวัดบ้านทุ่งเสรี

 
 ประวัติเจ้าอาวาส  
 คณะสงฆ์วัดทุ่งเสรี  
 บูชาจตุคารามเทพ  
 ติดต่อวัดทุ่งเสรี  
 ทีมงานเว็บวัดบ้านทุ่งเสรี  
สารบัญ

 พุทธศาสนา

 
 พระพุทธเจ้า  
 ประวัติพระสงฆ์ไทย  
 พระพุทธรูปสำคัญของไทย  
 พระพุทธศาสนาในไทย  
 พระคาถา  
 พระไตรปิฎก  
 คำกล่าวอุึปสมบท  
 คำถวายทานต่างๆ  
 ทอดกฐิน  
 วันสำคัญทางศาสนา  
 อุดมการณ์ของชาวพุทธ  
 นิทานชาดก  
 บทสวดประจำวันเกิด  
 ธรรมชาติของชีวิต  
 
 
รูปแผนที่
      สถานที่ตั้ง
 

ชื่อ วัดบ้านทุ่งเสรี

ที่อยู่
ซอยพระราม ๙ ที่ ๔๑ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

เว็บไซต์ www.watbantung.com

อีเมล์
info@watbantung.com

โทรศัพท์
๐-๒๓๑๔-๑๔๐๖, ๐-๒๓๑๘-๑๙๖๖ 
Copyright © ๒๕๕๐ watbantung.com. All Rights Reserved. Best viewed at ๘๐๐ x ๖๐๐ pixels.